Ikonostas

       Ikonostas (z gréčtiny eikon = obraz a stasis = stavba) je hlavným najcharakteristickejším prvokom interiéru pravoslávneho alebo, gréckokatolíckeho chrámu. Rozdeľuje loď od svätyne chrámu. Pre jej pozlacovanie ju niekedy nazývajú " zlatá stena". Prvé ikony boli vo forme mozaiky a fresiek, ktoré sa umiestňovali na steny byzantských chrámov. Z hľadiska teológie je ikona viac než len zobrazením biblického výjavu, ale chápe sa ako stretnutie človeka s Bohom, pozýva človeka k modlitbe. Funkcia ikonostasu nie len taká ako nám ukazuje architektonický význam, oddelenie svätyne od lode, ale ma biblický charakter , ktorý práveže tieto dve časti spája a to symbolizuje dva svety: pozemský svet( loď) a nebeský svet ( svätyňa ) ( Dvořáková, V., 2009 p. 103).

- zloženie

       Skelet - drží jednotlivé ikony na ikonostase, je nosnou konštrukciou. Rady, pásy, poschodia - ikonostas obsahuje 5 radov. Prvý rad nazývaný aj hlavný obsahuje štyri veľké ikony. Nachádzajú sa tu cárske ( kráľovské, kňazské) a diakonské a služobné dvere Druhý rad tvorí  väčšinou dvanásť ikon sviatkov (prázdnikov), ktoré vychádzajú z  kristo - mariologického cyklu cirkevného roka. Tri z nich sú pohyblivé a zvyšných deväť je pevných. V treťom rade by sme mali nájsť ikony 12tich apoštolov. Vo štvrtom rade by obvykle mal byť rad prorokov ktorý pozostáva z 20tich ikon (medailónov). V piatom rade ide o predely, umiestnené pod hlavným oltárom. Ikony v priestore bývajú umiestnené do jedného radu na dvoch poschodiach. Ústredná ikona, Kristus Pantokrator alebo Kristus Veľkňaz prípadne Malý Deésis býva umiestnený v horizontálnom, vertikálnom a diagonálnom strede ikonostasu. V 17. storočí bol  zväčša nad diakonské dvere umiestnená Posledná večera. Jej predchodcom bol Mandylion alebo západný typ Veraikon.  Ikona Bohorodičky a svätého Jána po bokoch ikony Ukrižovania tvoria vrch ikonostasu. Uprostred hlavného radu ikonostasu sa nachádzajú rezané a zlátené dvojkrídlové dvere osadené medailónmi, ktoré sa volajú cárske. Zdobia ich minimálne dva medailóny Zvestovania v bohatšej variante  je to šesť medailónov a to dva Zvestovania a štyri medailóny evanjelistov - sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Ján, sv. Matúš. Pri starých ikonách môžeme na cárskych dverách nájsť medailóny Jesseho stromu tzv. rodokmeň Ježiša Krista.  Služobné dvere sa nachádzajú medzi prvou a druhou hlavnou ikonou, a diakonské dvere medzi treťou a štvrtou. Zdobia ich zvyčajne medailóny sv. Štefana. sv. archanjela Michala alebo sv. Vavrinca. Okrem opisovaného ikonostas obsahuje: hlavný rad, rad sviatkov, rad apoštolov, rad prorokov, predely, odchýlky, miestny rad, rad sviatkov, posledná večera. Ikonostas ukončuje Kalvária. Interiér chrámov niekedy zdobí nástenná maľba čerpajúca námety z evanjelia.


Zdroj: Drevené gréckokatolícke chrámy na Slovensku