DREVENÉ CHRÁMY NA ZOZNAME UNESCO

 


 

Kritéria zápisu

       Tento územne najrozptýlenejší súbor slovenských pamiatok zapísali do Zoznamu svetového dedičstva v roku 2008 pod číslom  1273  na základe rozhodnutia Výboru  pre svetové  dedičstvo v kanadskom Quebecu. Rozhodnutie bolo prijaté na základe toho, že návrh spĺňal tieto kritériá:

(iii) Drevené chrámy predstavujú výnimočný doklad tradičnej religióznej architektúry severozápadnej karpatskej oblasti a jej  medzietnického  a medzikultúrneho charakteru na relatívne malom území, kde sa stretli a navzájom sa prelínajú  latinská a byzantská kultúra. Evanjelické kostoly  dokladajú výnimočný príklad náboženskej tolerancie v hornom Uhorsku v čase krvavých protihabsburských povstaní a rebélií v 17. storočí.

(iv) Drevené chrámy predstavujú  jeden z najlepších príkladov európskej drevenej religióznej architektúry od neskorého stredoveku do konca 18. storočia. Ich charakteristický  vzhľad, konštrukciu a v celku naivnú dekoráciu odvodenú od miestnych tradícii čiastočne ovplyvnili štýly oficiálnych architektonických smerov gotiky, renesancie a baroka. Západné ( latinské) a východné (ortodoxné) stavebné koncepcie sa v týchto drevených stavbách, ktoré vytvárajú osobitú architektúru s rôznorodým vzhľadom, odrážajú v technickom riešení a jedinečnom dekoratívnom výraze. ( Dvořáková, 2009 p. 99)

Rozsah zapísanej lokality

       Lokalita sa skladá zo súboru ôsmich samostatných objektov, ktoré sa nenachádzajú na jednom mieste ako väčšina slovenských pamiatok zapísaných v Zozname svetového dedičstva. Reprezentujú tri rôzne konfesie a patria sem dva rímskokatolícke kostoly, tri evanjelické artikulárne kostoly a tri gréckokatolícke chrámy.

Ide o tieto kostoly:

-  rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne (kostol s ohraničeným cintorínom)

rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove ( kostol s dvorom a opevnením)

evanjelický (artikulárny) kostol v Leštinách (kostol v ohrade s cintorínom)

- evanjelický (artikulárny) kostol so zvonicou v Hronseku (oplotený areál kostola a k nemu patriaca zvonica drevená zvonica)

evanjelický (artikulárny) kostol v Kežmarku (kostol)

gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Bodružale ( chrám)

gréckokatolícky Chrám Archanjela Michala v Ladomírovej ( chrám s ohradou)

gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej ( areál chrámu vymedzený drevenou ohradou so vstupnou bránkou, samostatnou zvonicou a s priľahlým cintorínom )

( Dvořáková, V., 2009 p.99)

Drevené chrámy na stránke UNESCO tu: whc.unesco.org/en/list/1273/