APLIKÁCIA

témy Drevené chrámy UNESCO vo vyučovacom procese
 
Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky umožňuje základným školám orientovať sa vlastným smerom, vytvoriť nové predmety a integrovať poznatky. Mnohí učitelia sa iniciatívne sami snažia včleniť do vyučovacieho procesu regionálnu výchovu v spojitosti s kultúrnymi tradíciami.

Cieľavedomé uplatňovanie regionálnych prvkov v poznávaní a vo výchove sú základné prostriedky kultivovania jedinca už od mladšieho školského veku. Je nevyhnutnéaby pedagóg využíval aktivizujúce metódy, spontánnosť a fantáziu žiakov s emotívnym prežívaním a zážitkom (Uhrinová – Vargová, 2008)

                            

Integrované tematické vyučovanie je založené na spájaní teoretických činností s praktickými, ktoré sa realizujú cez medzipredmetové vzťahy.  Najčastejšie sa realizujú tak, že jedna téma alebo projekt sa integruje a prelína v rôznych vyučovacích predmetoch, v materskej škole do organizačných foriem denného poriadku. (Průcha 2001)

 Návrh integrovaného tematického vyučovania:

ITV Školský klub detí .pdf 

 
 
Vizuálny návrh aplikácie regionálnej výchovy cez organizačnú formu výlet.

Fotogaléria: Aplikácia